ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

ΦΩΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  Ε.Π.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
   ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο
Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012 Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2011   Ποσά κλειόμενης Ποσά κλειόμενης
  Χρήσης 2012 Χρήσης 2011
Αξία  Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία  Αποσβέσεις Αναπόσβεστη  
κτήσεως Αξία κτήσεως Αξία   Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ   Ι. Κεφάλαιο 
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   1. Καταβλημένο 18,000.00 18,000.00
2. Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτησεις πάγειων στ. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   18,000.00 18,000.00
3.Εξοδα κτησεως ακινητοποιησεων 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις
4. Λοιπό έξοδα εγκαταστάσεως 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   Επενδύσεων - Δωρεές παγίων
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 0.00 0.00
  0.00 0.00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   IV. Αποθεματικά Κεφάλαια
Ι. Ασωματες ακινητοποιησεις   1. Αποθεματικό κεφάλαιο 9,601.47 9,203.82
Λοιπες ασωματες ακινητοποιησεις 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   9,601.47 9,203.82
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   V. Αποτελέσματα εις νέο
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις   Υπόλοιπο κερδών εις νέον  7,555.31 4,630.25
1. Γήπεδα-Οικόπεδα 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων 19,644.73 15,014.48
3. Κτίρια και τεχνικά έργα 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   27,200.04 19,644.73
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκ. και λοιπος μηχ/κος εξοπλισμός 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
5. Μεταφορικά μέσα 7,409.83 7,409.82 0.01 7,409.83 7,409.82 0.01   (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV+ΑV) 54,801.51 46,848.55
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 2,214.04 2,214.03 0.01 2,214.04 2,214.03 0.01  
Σύνολο ακινητοποιήσεων  9,623.87 9,623.85 0.02 9,623.87 9,623.85 0.02   Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
  1. Προβλέψεις για αποζημίωσης προσωπ. 0.00 0.00
ΙΙΙ. Συμμ.και άλλες μακροπρ. Απαιτήσεις   2. Λοιπές Προβλέψεις 0.00 0.00
 7. Λοιπές μακρ.απαιτήσεις 103.60 103.60   0.00 0.00
103.60 103.60  
Σύνολο πάγιου ενεργητικού    Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 103.62 103.62   Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
  2. Δάνεια Τραπεζών 0.00 0.00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   0.00 0.00
Ι. Αποθέματα   ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
4. Πρώτες και βοηθ. Ύλες- Αναλώσιμα 7,921.55 9,219.16   1. Προμηθευτές 0.00 0.00
7,921.55 9,219.16   5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 762.11 369.49
ΙΙ. Απαιτήσεις   6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 846.98 866.42
   1. Πελάτες 0.00 0.00   7. Μακροπρ.Υποχρ. Πληρωτέες στην επομ. Χρήση 0.00 0.00
 11. Χρεώστες διάφοροι 674.12 3,376.87   11. Πιστωτές διάφοροι 0.00 0.00
674.12 3,376.87   1,609.09 1,235.91
ΙV. Διαθέσιμα   Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 1,609.09 1,235.91
1. Ταμείο 47,711.31 35,384.81  
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 0.00 0.00   Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
47,711.31 35,384.81   2. 'Εξοδα χρήσεως δουλευμένα 0.00 0.00
 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού   0.00 0.00
 (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) 56,306.98 47,980.84  
 
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0.00 0.00  
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0.00 0.00  
0.00 0.00  
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
 (Β+Γ +Δ+Ε) 56,410.60 48,084.46   (Α+Β+Γ+Δ) 56,410.60 48,084.46
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012 Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2011   Ποσά κλειόμενης Ποσά κλειόμενης
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως   Χρήσης 2012 Χρήσης 2011
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) 147,130.25 214,042.86  
Μείον: Κόστος πωλήσεων 67,727.72 94,552.32   Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως 10,057.62 7,872.32
Μικτά Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 79,402.53 119,490.54   (-) ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -397.65 -243.70
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 0.00 0.00   ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  -2,104.66 -2,998.37
Σύνολο 79,402.53 119,490.54   Σύνολο 7,555.31 4,630.25
ΜΕΙΟΝ:1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 69,344.91 111,618.22   ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 19,644.73 15,014.48
            3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως  0.00 69,344.91 0.00 111,618.22   ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 27,200.04 19,644.73
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως 10,057.62 7,872.32  
ΠΛΕΟΝ (ή μείον):  
             4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 0.00 0.00  
Μείον:   
             3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως 10,057.62 7,872.32  
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα  
             1. Έκτακτα & και ανόργανα έσοδα 0.00 0.00  
             3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 0.00 0.00  
             Μείον:  
             1. 'Εκτακτα & ανόργανα έξοδα 0.00 0.00  
             4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα  
 κέρδη ή (ζημίες) 10,057.62 7,872.32  
ΜΕΙΟΝ:  
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 0.00 0.00  
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό 0.00 0.00 0.00 0.00  
κόστος  
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κερδη)  
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 10,057.62 7,872.32  
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ  Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ(A.Φ.Μ 016641215) ( Α.Φ.Μ 028047820 )